Algemene Vergadering 2021

Traditioneel organiseren wij onze Algemene Vergadering in de loop van de maand november. Gezien de huidige gezondheidstoestand, opteren we er opnieuw voor om deze AV online te laten plaatsvinden. Ook vorig jaar deden we dit op deze manier en dit verliep zeer vlot. Het is wel de bedoeling dat we begin 2022 de “echte” activiteiten kunnen hervatten.

Door de omstandigheden waren er in 2021 wat minder activiteiten, dus het activiteitenverslag zal ook wat beperkter zijn. Tijdens de AV zullen we u wel de jaarrekening van de vzw voorstellen en het budget voor het volgend werkjaar ter goedkeuring voorleggen. Bijgevoegd kunt u deze gegevens reeds vinden. Er moet zoals steeds ook een bestuur aangesteld worden voor het volgende werkjaar. Wie wil kandideren voor een bestuursfunctie dient dit voor 19 november te laten weten via een e-mail aan info@wagnervrienden.be of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vzw.

De AV is normaalgezien openbaar, maar enkel de personen die het lidmaatschap betaald hebben op het moment van de AV, hebben stemrecht. Sowieso zul je een link moeten gebruiken om te kunnen deelnemen aan de Zoomsessie. Enkel leden die zich vooraf inschrijven, zullen de link ontvangen om aan de sessie te kunnen deelnemen. Indien u verhinderd bent, dan kunt u werken met een volmacht. Het is u namelijk bij wet toegestaan iemand af te vaardigen naar de AV. Dit gebeurt uiteraard best schriftelijk. Er is wel een wettelijke beperking : “een lasthebber mag slechts deelnemen aan de stemming met evenveel stemmen als de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden”. M.a.w. iemand mag wel verschillende volmachten hebben, maar als hij bijvoorbeeld 5 volmachten heeft (dus 6 stemmen) en er maar 4 andere personen aanwezig zijn, wordt de volmachtdrager zijn stem beperkt tot 4. U kan ook een “blanco” volmacht verlenen. Ook dit is bij wet toegelaten en wordt in de praktijk courant toegepast. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan verzoeken we u het ingevulde en ondertekende formulier te willen terugzenden via de Post naar de maatschappelijke zetel van de vzw omdat uw handtekening origineel moet zijn.

Na de AV is er nog een lezing door Bernard Huyvaert voorzien.

Programma:

09.45 u -10.00 u.:     Start sessie op Zoom – Inloggen via link (volgt de dag voor de AV)

10.00 u.-10.30 u.:     Algemene Vergadering

Agenda AV:

  1. Goedkeuring en vastleggen van de agenda
  2. Activiteitenverslag
  3. Financieel verslag
  4. Budget 2021-2022
  5. Goedkeuring jaarrekening en budget
  6. Bespreking en goedkeuring van het beleid van het bestuur. Kwijting bestuursleden
  7. Verkiezing nieuw bestuur
  8. Vooruitblik

10.30 u.- 11.15 u.     Lezing “Judith Gautier, de laatste liefde van Wagner” door Bernard Huyvaert.

11.15 u. – …              Mogelijkheid om vragen te stellen en om wat na te kaarten.

Praktische info:

> Wanneer:             Zaterdag 27 november, 10.00 u.

> Hoe:                    Via Zoom, de dag voor de vergadering bezorgen we u nog de te gebruiken link en een beknopte handleiding.

> Inschrijvingen:     Afgesloten